មូលហេតុដែលខ្ញុំដំណើរការវេទមន្តគឺថា គោលការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺទ ទួលបានផលចំណេញច្រើនហើយមិនអា ចចម្លងបានទេ។ គំរូទីផ្សារពិសេសរបស់ពិភពលោក។

海米自媒体
— 到這裡瞭解: yn.iumemo.com/blog/view/1341/1337.html

មូលហេតុដែលខ្ញុំនឹងដំណើរការសម្ផស្សគឺថាគោលការណ៍ពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺទទួលបានផលចំណេញច្រើនពេកហើយមិនអាចក្លែងបន្លំបានទេ។ គំរូទីផ្សារពិសេសរបស់ពិភពលោក។វេទិកាឆ្លងកាត់ព្រំដែនសម្រាប់អាជីវកម្មសកល។អាជីវកម្មវិនិយោគស៊ីវិលខ្លាំងណាស់។ចំណូលអកម្មគ្មានហានិភ័យ។អាជីវកម្មមួយដែលអាចបញ្ចូលបាន ១ ម៉ឺនយ័នក្នុងមួយថ្ងៃ។ចូលក្រុមហ៊ុន…

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s